Nhà hang Ancient Hue

Những vị khách đặt biệt của Ancient Hue

Đăng vào:

Vị khách đến từ văn phòng Thống Đốc tỉnh NAMUR  - Vương Quốc Bỉ.